ΠΑΠΑΔΑΥΙΔ-ΠΑΤΕΡΑ ΝΙΝΕΤΑ

ΠΑΠΑΔΑΥΙΔ-ΠΑΤΕΡΑ ΝΙΝΕΤΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Σπούδασε στην Νοµική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών κα κάτοχος Μεταπτυχιακού από την Νοµική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών στον τοµέα του Εµπορικού ∆ικαίου. Εξασκεί το επάγγελµα του ∆ικηγόρου ως ∆ικηγόρος µε πάγια αντιµισθία και ως µάχιµη ∆ικηγόρος ταυτόχρονα. Σήµερα είναι ∆ικηγόρο ςστην FIMBank PLC,µε έδρα την Μάλτα. Έχει υπάρξει ∆ικηγόρος στην Αττικό Μετρό Α.Ε και νοµικός σύµβουλος στην Εταιρεία του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα, την ΚΕ∆ Α.Ε. καθώς και ∆ικηγόρος στην εταιρεία που συστάθηκε µε σκοπό την διενέργεια των Ολυµπιακών Αγώνων στην Αθήνα «Αθήνα 2004». Είµαι συνιδρύτρια της ΜΚΟ Woman Act που σκοπός της είναι η υποστήριξη των γυναικών σε θέµατα ισότητας. Είναι µητέρα τριών παιδιών.